Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Huisarts A. Tiessen A. Sadeghi A. Tiessen A. Sadeghi A. Sadeghi
Huisarts J. de Waard J. de Waard J. de Waard   A. Tiessen
Physician Assistant A. Wobbes     A. Wobbes  
Assistentes M. Bosma M. Bosma   M. Bosma  
  R. v/d Heide R. v/d Heide R. v/d Heide    
  S. v/d Wagen     S. v/d Wagen S. v/d Wagen
  E. de With   E. de With   E. de With
Praktijkverpleegkundigen   G. v/d Zwaag G. v/d Zwaag G. v/d Zwaag  
    S. de Vries S. de Vries S. de Vries  
Praktijkondersteuner GGZ M. de Groof G. Kroodsma   G. Kroodsma  
Praktijkondersteuner GGZ Jeugd     T. Talsma